Finanţăm creativitatea
Open
Comunităţi
Inspiraţie
Mentori
Locuri de Muncă
Conţinut
Harta
Creativitatii
Forum
X
Finanszirozzuk a Kreativitást
Dolgozunk a Magyar nyelvű változaton és remélyűk hogy rövid időn belül elindityuk a hálón. A maga türelmét kérjük meg. Köszönjük szépen

Politicile de Confidenţialitate
Confidenţialitatea informaţiilor pe Kazuu.ro
1.1 Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon, numele de utilizator Skype, adresa de e-mail transmise pe Kazuu.ro, prin poşta electronică sau prin orice altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate menţionată.
1.2 Sub rezerva prevederilor de mai sus, orice alt fel de comunicări sau materiale transmise pe Kazuu.ro, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate. De asemenea Kazuu.ro şi administratorii Site-ului îşi rezervă dreptul fără a cere o aprobare expresă din partea Iniţiatorului în prealabil, de a publica pe reţelele sociale consacrate Proiecte aflate spre finanţare, idei şi produse prezentate, profile ale utilizatorilor, sau orice alt conţinut sub orice formă ar fi acesta.
1.3 Kazuu.ro şi administratorii acestuia îşi rezerva dreptul de modificare a Conţinutului Site-ului, fără niciun fel de preaviz explicit sau implicit.
1.4 Kazuu.ro şi administratorii acestuia nu îşi asumă nicio formă de răspundere pentru felul în care conţinutul Site-ului este accesat şi/sau utilizat, folosit, citat sau prezentat de către utilizatori sau pentru implicaţiile care ar putea decurge din accesarea şi/sau utilizarea acestuia.
Exonerarea de Răspundere
2.1 Fiecare utilizator este răspunzător atât pentru propriile activităţi desfasurate în cadrul contului sau, cât şi pentru acuratetea şi corectitudinea informaţiilor furnizate cu ocazia utilizarii Site-ului. De asemenea fiecare utilizator este răspunzător pentru validitatea şi acurateţea informaţiilor cuprinse în cadrul Proiectelor, specificaţiilor produselor şi/sau serviciilor ori a recompenselor oferite pe Proiecte.
2.2 Kazuu.ro sau orice alta persoana implicată în conceperea, producerea sau dezvoltarea Site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, care ar putea rezulta din sau în legatură cu accesarea şi utilizarea Site-ului sau a Conţinutului său.
2.3 Kazuu.ro şi administratorii acestuia nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu care ar putea să apară în urma accesării sau utilizării Site-ului, a descărcării oricărui material, informaţie, text, imagine, fişier video sau audio de pe acest Site
2.4 De asemenea Kazuu.ro şi administratorii acestuia nu îşi asumă niciun fel de răspundere cu privire la orice erori sau disfuncţionalităţi ale programelor de calculator utilizabile în legătură cu vizitarea/utilizarea Site-ului şi nu poate fi făcut răspunzător pentru erori intervenite în legatură cu expedierea/recepţionarea mesajelor de tip e-mail
Link-uri către site-urile unei terţe părţi
3.1 Kazuu.ro poate conţine link-uri către alte site-uri în cadrul Site-ului. Aceste linkuri au un caracter informativ şi nu reprezintă sub nicio formă vreo legătură cu Kazuu.ro. Accesarea acestor link-uri este la libera alegere a utilizatorului.
3.2 Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză. Pentru evitarea oricărui dubiu, kazuu.ro nu controlează şi nu este răspunzător pentru acurateţea informaţiilor oferite, condiţiile de confidenţialitate, securitate şi de funcţionalitate ale acestor site-uri. De asemenea, kazuu.ro nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin linkuri de pe Site şi nu promovează sau autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. În cazul în care utilizatorul intră printr-un link pe astfel de site-uri, îşi asumă personal orice fel de risc.
3.3 Fără a se limita la cele mai sus menţionate, kazuu.ro îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
a) Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
b) Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
c) Nu răspund îndeplinirii unui scop licit, moral şi conform ordinii publice;
d) Nu oferă o securitate adecvată;
e) Conşin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv;
f) Sunt licenţioase, calomnioase ori lezează în orice mod interesele sau drepturile utilizatorului etc. însă nelimitat la situaţiile de mai sus
Politica de Confidenţialitate
4.1 Prevederi Generale: Kazuu.ro îşi doreşte să construiască o comunitate de oameni pasionaţi de creativitate, frumusţe în idei şi mai ales dorinţa de a promova spiritual antreprenorial. Luăm în serios aspectele legate de confidenţialitatea datelor oferite pe kazuu.ro şi vom face tot ceea ce ne stă în putinţa să identificăm, constietizăm şi să remediem orice aspecte care ar duce la publicarea de informaţii cu carcater confidenţial.
4.2 Kazuu.ro respectă dreptul la intimitate şi viaţă privată. De asemenea, kazuu.ro respectă şi se conformează legislatiei în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
4.4 În cele ce urmează sunt prezentate informaţii generale despre datele personale pe care Kazuu.ro le poate colecta şi modul în care aceste date pot fi procesate. De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu doreşte ca datele sale personale să fie colectate sau diseminate atunci când vizitează Kazuu.ro, poate contacta administratorii site-ului pentru a specifica modalitatea şi cerinţele de procesare a datelor cu caracter personal
4.5 Protecţia datelor cu caracter personal: Kazuu.ro nu colecteaza nici o informaţie care ar putea permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, număr de telefon, email), în afara cazului în care acestea sunt oferite în mod voluntar de utilizatori. Furnizarea voluntară de informaţii este considerată şi reprezintă consimtămantul univoc şi necondiţionat al utilizatorului ca datele sale personale să fie folosite de Kazuu.ro în conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidenţialitate.
4.6 Dacă utilizatorul nu vrea ca datele sale să fie prelucrate sau dacă este minor şi nu are acordul reprezentantului legal, este rugat să nu furnizeze niciun fel de date cu caracter personal. Refuzul de a furniza datele personale face imposibila accesarea unora dintre componentele Site-ului. Dacă utilizatorul a comunicat deja datele sale personale şi vrea ca acestea să fie scoase din baza de date a Site-ului, poate solicita oricând acest lucru (direct sau prin reprezentantul legal, dupa caz), folosind pagina Contact.
4.7 În cazul în care utilizatorul furnizează date personale, Kazuu.ro le poate folosi în următoarele scopuri declarate, dacă altele nu sunt specificate:
a) stocarea şi procesarea acelor informaţii pentru a întelege mai bine nevoile utilizatorilor şi pentru a îmbunătăţi comunicarea cu aceştia;
b) pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a răspunde unei solicitări pe care acesta a transmis-o către Kazuu.ro
4.8 De asemenea Kazuu.ro va păstra confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorilor, le va prelucra cu buna-credinţă şi le va dezvălui terţilor autorizaţi numai în conformitate cu legislaţia în vigoare. Utilizatorilor Site-ului le sunt garantate drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă, inclusiv, dar fără limitare la dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor etc.
4.9 Informaţii suplimentare care se colectează automat: În anumite situaţii, Kazuu.ro poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntară) informaţii cu caracter tehnic şi nu datele de identificare ale utilizatorului (care îşi pastrează anonimitatea). Acest tip de informaţie tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare, numele domeniului sau al gazdei domeniului de pe care utilizatorul a ajuns la Kazuu.ro etc.
Revizuiri ale Termenilor şi Condiţiilor
5.1 Kazuu.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau retrage Termenii şi Condiţiile Site-ului la orice oră şi fără preaviz. Fiecare modificare sau adăugare la Termenii şi Condiţiile şi Politicile de Confidenţialitate vor fi anunţate în prealabil către membrii, utilizatorii Kazuu.ro
5.2 Orice utilizare a Site-ului după schimbarea acestor Termeni şi Condiţii înseamnă implicit că utilizatorul este de acord cu modificarile aparute.
Legea aplicabilă. Litigii
6.1 Termenii şi Condiţiile prezente sunt guvernate de legea romană
6.2 Utilizatorii agreează că orice neînţelegeri apărute în legătură cu utilizarea Site-ului să fie supuse în primă fază negocierii amiabile, iar în cazul în care această fază nu este oportună şi nu poate aduce un rezultat benefic în mod bilateral, să fie supuse spre soluţionare instanţei romane competente de la sediul Kazuu.ro.

Am vrea să credem că efortul nostru este apreciat şi că va fi susţinut cu mic cu mare. Am vrea să vedem cât
mai multe proiecte finanţate şi cât mai mulţi Iniţiatori care au dat glas creativităţii şi au demonstrat că prin
pasiune şi perseverenţă se pot face lucruri frumoase şi deştepte.